Tupfer I Acryl / Mischtechnik
Tupfer I   40/40
Ohne Titel XXXV Acryl / Mischtechnik / Collage mit Japanpapier
Ohne Titel XXXV  100/140
Ferrum III Acryl / Mischtechnik / Collage mit Rostelementen
Ferrum III  50/50
Reduktion VII Acryl / Pigmente auf Haptik
Reduktion VII  40/40
Reduktion VI Acryl / Mischtechnik auf Haptik
Reduktion VI  40/40
Reduktion I Acryl / Pigmente auf Haptik
Reduktion I  40/40
Gray II Acryl / Mischtechnik
Gray II   120/90
Reduktion Acryl / Pigmente / Haptik
Reduktion 140/90
Gray I Acryl / Mischtechnik
Gray I  120/90
Fenster IV Acryl / Mischtechnik / Haptik aus Spachtelmasse
Fenster IV   120/90
Fenster VIII Acryl / Haptik / Collage Segeltuch
Fenster VIII  120/90
One Month Acryl / Mischtechnik / Haptik aus Spachtelmasse
One Month  120/90
Hidden Advices  Acryl / Mischtechnik / Haptik aus Spachtelmasse
Hidden Advices  120/90
Ohne Titel V Acryl / Mischtechnik
Ohne Titel V  80/60
Reduktion V Acryl / Mischtechnik auf Haptik
Reduktion V  120/90
Ohne Titel IV Acryl / Mischtechnik
Ohne Titel  IV  80/60
View Fields Acryl / Mischtechnik / Haptik aus Champagner-Kreide
View Fields  120/90
Hamburg VII Acryl / Collage
Hamburg VII   120/90